• nanosun marketplace

Všeobecné obchodní podmínky společnosti nanosun s.r.o.

(dále jen „VOP“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Prodávajícím se rozumí společnost nanosun s.r.o., IČO: 01617290, se sídlem Karolinská 708/13, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 209410 vedenou u Městského soudu v Praze. Kupujícím se rozumí zákazník, který od Prodávajícího kupuje zboží či přijímá služby. Stranami se rozumí společně Prodávající a Kupující.
  2. Pokud se v ustanoveních VOP hovoří o zboží a službách, týkají se příslušné povinnosti i samostatně zboží a samostatně služeb.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Nákup zboží a služeb od Prodávajícího se řídí těmito VOP. Všeobecné obchodní podmínky, jakož i další standardní podmínky a ustanovení Kupujícího se na nákup zboží a služeb nevztahují, a to ani v případě, že jsou přiloženy k objednávkám nebo na ně objednávky odkazují, nebo jsou přiloženy k jiné korespondenci mezi Stranami a Prodávající je výslovně neodmítl.
  2. Ujednání v jednotlivých smlouvách s Kupujícím mají přednost před těmito VOP.
  3. Prodávající dodá zboží či poskytne služby Kupujícímu na základě (i) objednávky potvrzené Prodávajícím, přičemž objednávka musí odkazovat na tyto VOP, nebo (ii) Smlouvy uzavřené Stranami. Prodávající je oprávněn objednávku Kupujícího odmítnout.
  4. V případě objednávky zaslané emailem, se objednávka považuje za platnou a závaznou i v případě jejího podpisu prostým elektronickým podpisem Kupujícího. Kupující může učinit poptávku i prostřednictvím webové stránky Prodávajícího.
  5. Kupující nese plnou odpovědnost za správnost a obsah zaslané objednávky.
  6. Kupující uvede v objednávce dodací adresu objednaného zboží či služeb. Prodávající neověřuje správnost adresy uvedené Kupujícím. Veškeré náklady spojené s uvedením nesprávné adresy nebo nevyzvednutím zboží či služeb na uvedené adrese nese výhradně Kupující.
  7. Kupující je oprávněn jednostranně vypovědět jednotlivou smlouvu bez výpovědní doby. Vypoví-li takto kupující jednotlivou smlouvu, je Prodávající oprávněn ponechat si Kupujícím zaplacené zálohy na zboží a služby, které byly předmětem vypovězené smlouvy, jako paušální náhradu nákladů spojených s plněním a předčasným ukončením smlouvy. Právo Prodávajícího na náhradu škody převyšující zaplacené zálohy tím není dotčeno. Prodávající je dle své volby oprávněn použít zaplacené zálohy na zboží a služby na úhradu jiných pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu.
  8. Informace o zboží či službách uvedené v propagačních materiálech, na webové stránce Prodávajícího či vzorcích mají nezávazný charakter a nezakládají žádná práva vůči Prodávajícímu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cena zboží a služeb bude dohodnuta v jednotlivé smlouvě. Cena nezahrnuje DPH, která bude připočtena dle platných předpisů.
  2. Cena zboží a služeb uvedená na webových stránkách Prodávajícího je orientační a neobsahuje náklady související s dodáním zboží a poskytnutím služeb (recyklační poplatek, náklady na dopravu zboží apod.). Přesná cena zboží a služeb se všemi souvisejícími náklady bude Kupujícímu sdělena na základě jeho poptávky.
  3. Není-li dohodnuto jinak, je cena zboží a služeb splatná před dodáním zboží a poskytnutí služeb na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím. Kupující souhlasí se zasíláním faktur v elektronické formě na e-mailovou adresu Kupujícího.
  4. Cena je splatná bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený ve faktuře. Za okamžik úhrady se považuje připsání ceny na bankovní účet Prodávajícího. Využije-li Prodávající financování prostřednictvím faktoringu, je cena splatná na účet faktoringové společnosti.
  5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že cena zboží a služeb sjednaná v jednotlivé smlouvě se může zvýšit v důsledku zvýšení cen ze strany výrobce. V takovém případě se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu zvýšenou cenu za dodávku zboží a poskytnutí služeb. Prodávající bude Kupujícího písemně (e-mailem) informovat o zvýšení ceny zboží a služeb před jejich dodáním a poskytnutím. Kupující je oprávněn písemně odmítnout dodání takového zboží a poskytnutí služeb do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy mu Prodávající oznámí změnu ceny zboží a služeb. Okamžikem, kdy Kupující odmítne dodávku zboží a poskytnutí služeb, je příslušná jednotlivá smlouva ukončena. V případě ukončení jednotlivé smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou cenu tohoto zboží a služeb do pěti (5) pracovních dnů od ukončení smlouvy.
  6. Pokud v souvislosti s dodáním zboží a poskytnutím služby musí být uhrazeny poplatky, daně nebo jiné náklady, pak tyto náklady nese Kupující.
  7. Pokud se Strany nedohodnou na jiném přepočtu ceny za zboží a služby v cizí měně na CZK, použijí kurz „střed“ vyhlášený bankou Prodávajícího v den vystavení faktury.
  8. Ceny nezahrnují náklady na dopravu zboží na místo určené Kupujícím. Cena dopravy se odvíjí od druhu a množství objednaného zboží, způsobu doručení Kupujícímu a zvolených dodacích podmínek.
  9. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny zboží a služeb se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 3 pracovních dnů od výzvy Prodávajícího. Nárok na náhradu škody, která vznikne Prodávajícímu v důsledku opožděné platby (zejména náklady na vymáhání pohledávek), tím není dotčen.
  10. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny zboží a služeb je Prodávající oprávněn pozastavit dodávky zboží a poskytování služeb Kupujícímu, a to do okamžiku úplné úhrady dlužných částek včetně příslušenství. Kupující v takovém případě není oprávněn pozastavit plnění jednotlivých smluv.
  11. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny zboží a služeb se adekvátně prodlužuje termín dodání zboží a poskytnutí služeb. V případě opožděné úhrady ceny zboží a služeb nahradí Kupující Prodávajícímu veškeré dodatečné náklady, které vzniknou důsledku opožděné platby Prodávajícímu, zejména náklady na skladování, poplatky za zdržení (uložení kontejnerů po delší dobu), dodatečné celní poplatky a daně.
  12. Kupující nemá právo pozdržet platby ceny zboží či služeb z důvodu reklamací vad zboží a služeb. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se tak nepoužije.
 4. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
  1. Způsob a termín dodání zboží a poskytnutí služby určí jednotlivá smlouva. Připadne-li den dodání zboží a poskytnutí služby na víkend nebo státní svátek, prodlužuje se termín do následujícího pracovního dne.
  2. Náklady na dodání zboží hradí Kupující, pokud nebylo Stranami dohodnuto jinak. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v jednotlivé smlouvě, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním či jiným způsobem doručování.
  3. Dokladem o převzetí zboží Kupujícím je podpis osoby, která za Kupujícího zboží přebírá, na CMR listu nebo jiném dokladu o předání zboží.
  4. Kupující je povinen zkontrolovat množství a kvalitu zboží a služeb bezprostředně při převzetí. Zjistí-li Kupující množstevní vady nebo zjevné vady, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Prodávajícímu a následně písemně sepsat reklamační protokol a doručit ho Prodávajícímu na jeho emailovou adresu. Neuplatní-li Kupující tyto vady písemně u Prodávajícího do 2 pracovních dnů od převzetí zboží a služeb, právo Kupujícího reklamovat tyto vady zaniká a zboží a služby se považují za převzaté Kupujícím bez výhrad a reklamací. Pokud Kupující zboží a služby instaluje či používá, považuje se zboží a služby za převzaté Kupujícím bez výhrad a reklamací.
  5. Po obdržení reklamace Prodávající sdělí, zda reklamaci uznává nebo ne. Pokud Prodávající reklamaci uzná, je povinen dodat chybějící množství zboží a služeb nebo opravit či vyměnit vadné zboží a služby v souladu se záručními podmínkami Prodávajícího.
  6. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží dopravci určenému Kupujícím. Je-li zboží přepravováno dopravcem určeným Prodávajícím, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího převzetím zboží.
  7. Prodávající je oprávněn provádět dílčí dodávky zboží a poskytovat služby po částech, bude-li dodržen končený sjednaný termín dodání zboží a poskytnutí služeb. Kupující je povinen dílčí dodávky přijmout.
  8. V případě vzniku okolností vyšší moci (čl. VIII. VOP) se lhůta pro dodání zboží a poskytnutí služeb prodlužuje o dobu trvání těchto okolností. Prodávající si vyhrazuje právo vypovědět bez výpovědní lhůty jednotlivou smlouvu, pokud se v důsledku výše uvedených okolností termín dodání zboží a poskytnutí služeb prodlouží o více než 3 měsíce.
  9. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že dodání zboží a poskytnutí služeb může být zpožděno z důvodu zpoždění dodávky od výrobce, přičemž v takovém případě není Kupující oprávněn jednotlivou smlouvu vypovědět, ani nemá nárok na náhradu újmy vzniklé v důsledku zpožděného dodání zboží a poskytnutí služeb Kupujícímu, ani nemá v této souvislosti vůči Prodávajícímu žádné jiné nároky. Prodávající bude Kupujícího předem písemně (e-mailem) informovat o prodloužení dodací lhůty zboží a lhůty poskytnutí služeb. Kupující je oprávněn písemně odmítnout dodání takového zboží a poskytnutí služeb do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy mu Prodávající oznámí prodloužení dodací lhůty a lhůty poskytnutí služeb. Okamžikem, kdy Kupující odmítne dodávku zboží a poskytnutí služeb, je příslušná jednotlivá smlouva ukončena. V případě ukončení jednotlivé smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou zálohu na kupní cenu do pěti (5) pracovních dnů od ukončení jednotlivé smlouvy.
  10. Prodávající si vyhrazuje právo posunout termín dodání zboží a poskytnutí služeb až o 90 dnů. O prodloužení lhůty informuje Prodávající Kupujícího písemně (emailem).
  11. V případě osobního odběru zboží Kupujícím, kdy si nakládku zajišťuje Kupující či jím určený dopravce, nese riziko zničení nebo poškození zboží při nakládce Kupující.
  12. Vykládka zboží je zodpovědností zákazníka. Za nebezpečí náhodného zničení nebo poškození zboží při vykládce odpovídá zákazník.
  13. Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v jednotlivé smlouvě.
 5. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
  1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží a službám (i) úplným zaplacením ceny zboží a služeb včetně příslušenství pohledávek, (ii) v případě platby předem okamžikem dodání zboží a poskytnutí služeb.
  2. Kupující je oprávněn nakládat se zbožím a službami, které jsou předmětem výhrady vlastnictví, zejména je převést na třetí osoby nebo k nim zřídit práva třetích osob, pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího.
  3. V případě, že Kupující v rozporu s předešlým odstavcem zboží a služby dále zcizí po dobu trvání výhrady vlastnického práva Prodávajícího nebo zboží a služby začlení do dalšího produktu a vlastnické právo ke zboží a službám nebo jejich části nabude třetí osoba, je Kupující povinen postoupit jakýkoli výnos z takového prodeje ve prospěch Prodávajícího, který ho použije na úhradu ceny zboží a služeb. Nárok Prodávajícího na úrok z prodlení, smluvní pokutu a náhradu škody tím způsobenou není tímto ustanovením dotčen.
 6. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY
  1. Na zboží a služby se vztahuje záruka v rozsahu a za podmínek uvedených v záručních podmínkách Prodávajícího, které tvoří přílohu jednotlivé smlouvy.
 7. UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od jednotlivé smlouvy pokud (i) porušující Strana neplní své povinnosti vyplývající z jednotlivé smlouvy a nezjedná nápravu do 15 dnů od písemné výzvy druhé Strany, (ii) pokud má Strana důvodné pochybnosti o schopnosti druhé Strany plnit povinnosti z jednotlivé smlouvy a druhá Strana neposkytne dostatečnou záruku garantující splnění jejích povinností z jednotlivé smlouvy, (iii) se druhá Strana dostane do úpadku, vstoupí do likvidace, bude ohledně ní zahájeno insolvenční řízení nebo vyhlášeno moratorium.
  2. Odstoupí-li Prodávající od jednotlivé smlouvy, je oprávněn (i) požadovat vrácení zboží a služeb, jejichž cenu Kupující nezaplatil, přičemž Kupující za tím účelem souhlasí s tím, aby Prodávající vstoupil na pozemek a do prostor, kde se nachází příslušné zboží a služby, (ii) přerušit dodávky dalšího zboží a služeb dle jiných smluv do okamžiku, kdy Kupující před dodáním zaplatí cenu dalšího zboží a služeb. Nastane-li kterákoli ze situací uvedených v (i) a (ii) tohoto článku, stává se okamžitě splatná cena zboží a služeb, které byly dodány či poskytnuty Kupujícímu a nebyly vrácené Prodávajícímu.
 8. VYŠŠÍ MOC
  1. Vyšší mocí rozumí Strany nepředvídatelnou překážku a okolnost, která brání druhé Straně v plnění závazků, zejména příkazy státních orgánů a vládní omezení, postupy a rozhodnutí celních úřadů, nezískání povolení vyžadovaných zákonem, zpoždění dodávky na straně dopravce, stávky, války nebo válečné činnosti, povstání nebo občanské nepokoje, nemoci nebo epidemie, přírodní katastrofy, jakož i další okolnosti, které jsou mimo kontrolu Stran a které nelze předvídat v době uzavření jednotlivé smlouvy.
  2. Žádná ze Stran neodpovídá druhé Straně za jakékoli škody či jiné nároky, pokud jsou způsobené vyšší mocí.
  3. Strany se dohodly, že vznik vyšší moci oznámí druhé Straně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku.
  4. Kupující se nemůže zprostit odpovědnosti z titulu vyšší moci, pokud neoznámil Prodávajícímu vznik vyšší moci, která brání plnění povinností, ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku.
  5. Pokud vyšší moc trvá déle než 30 dnů, má Prodávající právo jednotlivou smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty.
 9. MLČENLIVOST
  1. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích získaných od druhé Strany v průběhu plnění jednotlivé smlouvy, zejména o informacích technické a obchodní povahy, informacích, které jsou předmětem obchodního tajemství Stran, informacích o výrobcích, postupech, strategiích, cenách, podnikatelských záměrech, finanční situaci Strany, a o dalších informacích, jejichž prozrazení by mohlo poškodit druhou Stranu (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné, které byly druhé Straně známé před uzavřením jednotlivé smlouvy.
  2. Strany se zavazují chránit Důvěrné informace a zabezpečit je tak, aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby.
  3. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy je Strana povinna na základě právního předpisu, úředního nebo soudního příkazu nebo rozhodnutí Důvěrné informace nebo dokumenty poskytnout. V takovém případě informuje o této povinnosti bezodkladně druhou Stranu a poskytne jí součinnost k právním krokům, jejichž cílem je zabránit v zveřejnění Důvěrných informací.
  4. Strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany nezpřístupní Důvěrné informace třetím osobám. Strany se zavazují, že Důvěrné informace použijí pouze v rozsahu nezbytném pro řádné plnění jednotlivé smlouvy.
  5. Veškerá data a informace získané při plnění jednotlivé smlouvy budou po jejím splnění trvale smazány a skartovány.
  6. Toto ujednání o mlčenlivosti je závazné pro každou ze Stran po dobu 10 let od splnění poslední dílčí smlouvy uzavřené Stranami.
 10. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  1. Plány, výkresy, dokumentace, katalogy, prospekty, vzory, obrázky atd. poskytnuté Prodávajícím jsou jeho majetkem, případně majetkem výrobců příslušného zboží, a jsou chráněna právy duševního vlastnictví. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího jakékoli informace a dokumenty získané od Prodávajícího rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat nebo jinak sdělovat veřejnosti nebo využívat.
  2. Těmito VOP není Kupujícímu poskytnuta licence k využití informací a dokumentů Prodávajícího či třetích osob, které jsou chráněné právy duševního vlastnictví.
 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Prodávající informuje Kupujícího, že zpracovává osobní údaje, které Kupující sdělil nebo sdělí Prodávajícímu při uzavírání jednotlivé smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“), a to pro účely plnění jednotlivých smluv mezi Stranami.
  2. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytoval jeho osobní údaje obchodním partnerům Prodávajícího a právním subjektům z podnikatelské skupiny „nanosun“, a to výhradně za účelem plnění závazků z jednotlivých smluv.
  3. Souhlas Kupujícího je udělen na dobu určitou, a to až do vyrovnání veškerých vzájemných závazků mezi Stranami, a dále na dobu dalších deseti let následujících po ukončení závazkového vztahu mezi Stranami.
  4. Kupujícímu byly ve smyslu „GDPR“ čl. 13 předány informace o zpracování osobních údajů, které jsou rovněž dostupné na webových stránkách Prodávajícího.
 12. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. V případě uplatněného nároku na jakoukoli náhradu škody z titulu jednotlivé smlouvy mezi Stranami bude Prodávající odpovídat pouze za skutečně vzniklou škodu, která bude Kupujícím řádně prokázána a doložena, když tato náhrada nepřevýší cenu zboží či služeb, které jsou předmětem příslušné smlouvy.
  2. Kupující nemá právo uplatňovat náhradu ušlého zisku či jakýchkoli nepřímých či náhodných škod, resp. škod, které mohly vzniknout v důsledku jednání nebo opomenutí Prodávajícího.
 13. ROZHODNÉ PRÁVO
  1. Tyto VOP a vztahy z nich vyplývající, včetně vztahů vyplývajících z jednotlivých smluv se řídí českým právem.
  2. Strany se dohodly, že veškeré spory mezi Stranami budou řešeny u Obvodního soudu pro Prahu 1. Pro spory, pro jejichž rozhodnutí je v prvním stupni příslušný krajský soud, se strany dohodly na místní příslušnosti Městského soudu v Praze.
 14. DORUČOVÁNÍ
  1. Prostřednictvím pošty, kurýrní služby případně jiným obdobným způsobem lze mezi Stranami doručovat veškeré písemnosti i jiné zásilky způsobilé k poštovní přepravě. Strany si zasílají poštovní zásilky na adresu uvedenou v jednotlivé smlouvě jako sídlo Stran, příp. na jinou adresu, kterou si Strany písemně oznámí jako kontaktní adresu; Strany jsou oprávněny dále určit kontaktní osobu, k jejímž rukám budou zásilky adresovány.
  2. Poštovní zásilky se považují za doručené dnem skutečného doručení, jinak 10. (desátý) pracovní den ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí, i když se adresát o uložení nedozvěděl, pokud byly odeslány na adresu v souladu s tímto ujednáním. Zprávy odeslané faxem, elektronickou poštou či jinými vhodnými prostředky komunikace na dálku se považují za doručené dnem jejich odeslání na číslo resp. adresu určenou Stranou, jíž je zpráva určena; doba odeslání se prokazuje odpovídajícím záznamem z přenosového prostředku.
 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Kupující nesmí postoupit své pohledávky vůči Prodávajícímu na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
  2. Kupující je povinen v průběhu smluvního vztahu neprodleně informovat Prodávajícího o změnách kontaktních údajů, osob, které ho zastupují, jakož i o skutečnostech, které by mohly ohrozit plnění jednotlivé smlouvy Kupujícím (např. podání insolvenčního návrhu, vstup do likvidace, vyhlášení moratoria).
  3. Jakékoli změny nebo odchylky od těchto VOP vyžadují písemnou formu. Změna jednotlivé smlouvy vyžaduje formu písemného dodatku podepsaného Stranami.
  4. Znění těchto VOP může Prodávající měnit či doplňovat.
  5. Tyto VOP jsou platné od 06. 06. 2023